Vacacións en Ibiza

A nosa fala

Este audiolibro é unha dialectoloxía oral, con textos de diferentes xeracións de falantes, rexistrados entre mediados dos anos 70 e mediados dos 90 do pasado século. Atendendo a criterios extralingüísticos, procurouse que a temática da escolma fose o máis variada posible, que fose amena para estudantes e ensinantes de lingua galega, mais tamén de posible utilidade para un etnógrafo, un historiador ou un sociólogo interesados pola Galicia anónima, a de onte e a de hoxe.

Os temas tratados son moi diversos co fin de dar unha imaxe real dalgunhas das moitas Galicias existentes. Nos textos fálase da pesca e do marisqueo no Cantábrico, na Costa da Morte ou na ría da Arousa, da pesca no banco canario-sahariano e de como se cultiva o viño en Mondariz e en Amandi ou os tomates no Rosal. Trátase a guerra do 36 na comarca compostelá e a dura posguerra, con historias do contrabando no Baixo Miño ou sobre os portugueses que viñan á seitura á arraiana terra da Mezquita.

Fálase da rapa das bestas de Sabucedo, das muiñadas, das ruadas e doutras diversións da mocidade de antes, do entroido e da mata do porco, do liño e das fiadas, pero tamén da irrupción de novos inventos como o fax, da limpeza das praias e dos incendios forestais. Tamén está presente a "Galicia irredenta" dos vellos galeguistas, con textos do Eo-Navia, O Bierzo e As Portelas.

Vacacións en Ibiza


Líncora, LÍNCORA (SAN PEDRO), Chantada, Lugo

Compilador: Francisco Fernández Rei e Carme Hermina Gulías

Tipo: voces

Contido

Informante: Unha veciña, 25 anos, estudante.
Data: Febreiro do 1995.
Gravación: B. Varela Vázquez.
Transcrición: E. Fernández Rei.
Fonte: AGO-ADLG.

Detalles

I1: Coñeces a moitísima xènte, ò sea, xènte que conocemos en Madrí, xènte de Madrí, eu que sei, de, andaluces, de, catalás, eu que sei, ábreste moito ¿non?
È tamên fomos a Formentèra è, nun barco, nun fèrri, desde Ibiza, è, buèno. Foi mui curioso, porque o primeiro que, que vimos ó chegar a Formentèra foi un, alí no puèrto, chámase o puèrto da Sabina, è o primeiro que vimos foi bar “El Rincón Gallego”. Mira, en Formentèra, no cu do mundo. Ê unha isla preciosa, èh, moito máis ca Ibiza...
E: Mui pequeniña, ¿non?
I1: Mui pequeniña, pèro ê moito máis ca Ibiza porque está nun estado natural, está como media virkhen ¿non?, mentres que Ibiza está superesplotada. È, è claro ¿non?, dixen eu:
-¡Ah, mira, bar “El Rincón Gallego”! Vamos alí.
À parte de que estaba a tòpe de xènte, porque èra, dos que había por alí èra o máis, o máis concurrido. È sentimos a xènte falar galego ¿non? è non sei, è eu dígolles:
- ¡ Ei, paisanos! ¿onde sodes? è tal.
È dime el:
- De Pontèvèdra, ¿è vôs?
- Pòs de Lugo, alí de Chantada è tal.
Eu que sei, mui bèn ¿non? que, que che fai moita ilusión, pois, hòme Formentèra tampouco ê que estea a miles de quilômetros, pèro buèno tampouco está cerca. È, que te tòpes así pòs con xènte... Din que os galegos creo que estamos en todas partes. Êche bèn verdá.
È mui bèn. Despós alquiláramos unhas biciclètas, un còche, ¡bah...!
E: ¿En que fostes? ¿en avión?
I1: Nò, fomos en... tuvèmos que ir asta Madrí. Mira tuvèmos que ir asta Madrí, despós de Madrí fomos en autobús a Alicante; despós de Alicante, collemos un barco que èra coma un trasalántico, ¿non?, èra unha pasada, tiña capacidade pa, para mil trescèntos vintènòve pasaxeiros; è buèno, coincidiu que iban máis parexas... Debían ir de luna de mièl, porque iban alí máis... increíble. È, eso iba a tòpe o barco, mil, tres mil trescèntos vintènòve pasaxeiros. Èra ènòrme, eu cando subín è tal, dixen eu: “¡Diòs! Esto ê como Vacaciós”, a película aquela, “Vacaciones en el Mar”, pèro sòlo que ê, en ve de ser un crucèro por onde èra aquil, polo Caribe ou onde fora, este ê, èra por o Meditèrráneo.
Pèro, buèno, mui bèn, è despois, nada. Eso, xa en Ibiza pois, xa te movías pola túa conta. O malo destes viaxes ê que teñas que ir a Madrí, èra a travês de “Mundo Khòven”, tiñas que ir a Madrí è, buèno. En Madrí tamên estuvèmos día è pico, porque, buèno, tiña alí familia, è...
È mui bèn, eu paseino en grande; a parte que cada vez que fas un viaxe, despois, claro, vês como, con pilas cargadas ¿non?, súper, superbèn è tès moitar ganas de facer cousas è de...
E: ¿Que estabas, nun hotel...?
I1: Si, estábamos nun hòtèl, si; estábamos nun hòtèl, pèro mui bèn. Èra, había unha señora que tiña así un acento rarísimo ¿non? è entón, eu sèmpre decía:
-Esta mullèr ê francesa.
È as outras decían que èra alemana; i-èu que èra francesa, è un día pregunteille ¿non?, díxenlle:
-Mire -tal- ¿usté è...? - Buèno pregunteille de onde èra è tal. È dice ela, que èra fra[ncesa], que èra de Francia.
Entonces eu xa dixen:
- ¡ Ala khodédevos aí que gano eu!, è tal.
Que èra de Francia, è que tamên vi[ña], fora de, fora de escursión tamên unha vez, buèno a Ibiza. È díxenlle eu:
- Claro, è conoceu aiquí a un isleño è xa quedou ¿non?
È dice:
- Eso, eso, eso mismo.
Foi ir de escursión. Claro, gustoulle alí un, un isleño, è dice:
- Ai, a ver si os pasa lo mismo.
I-èu:
- Non creo, hò, eu aiquí non me quedo.
Nò, pèro vamos, a xènte èra, na zona onde estábamos nôs, ¡bah!, inda non èra así mui tal, pèro en Ibiza capital èra superamable, èra mui abèrta, i-ò que si, o que si vías èra moito khipi. Buèno, ¡èra alucinante!. Èra, a min encantoume. Moitísimo khipi è, è moita xènte así pois, buèno, non rara, mellor, è alí co, i-àlí están mui abèrtos ¿non? sèmpre foi unha isla pòs que se caratèrizou eso, por, por os khipis è por toda esta xènte ¿non? è alí podíaste atopar de todo; ò sea que, xènte de mui, mui diferènte ¿non? ò sea, mui bèn. ¡Eu paseino! È tamên eso, fomos, fomos a un mercado khipi que debía haber, debía haber, non sei, sin esakhèrar unhos setènta, èra unha pasada. I-èran, a min sèmpre, buèno, sèmpre, sèmpre me gustou moito esa xènte è falabas con iles i-èran, èran alucinantes ¿non? porque, claro, cada un facía unha, vendía unha cousa, había a típica que, que vendía perfumes de, como esencias naturales ¿non? pois, azar, òpiun, estín, buèno, varias, è ofrecíache è tal, è dábache, mira, proba iste è tal, è buèno; despós de, de òler así varios, co alcòl, ¡entrábache un medio colocón!

Categoría

Bloque central

Imaxes

Non hai imaxes na peza

Documentos

Non hai documentos na peza


Outras pezas na mesma zona

Non hai pezas relacionadas